COMPLIMENT

https://greetjehornstra.wordpress.com/Foto bericht.

Bron: COMPLIMENT

https://greetjehornstra.wordpress.com/
Compliment…powepoint Greetje.
Wens je een aangename donderdagavond toe Greetje, bedankt voor je prachtig werkje “Compliment” Met heel mooie muziek en prachtige foto’s van Irma die voor een mooie beeldverwerking zorgden. Iedereen krijgt graag een compliment. Het maakt niet uit wie je bent. Een beetje aandacht voor hem of haar doet wonderen, echt waar. Welk mens wordt niet graag een beetje gewaardeerd. De aandacht of hulp is toch niet verkeerd? Als me”n zijn best doet en zich met hart en ziel inzet, dat is dan toch een reden voor een mooi boeket. Wie wil niet graag een beetje aandacht, voor alles wat ie heeft bedacht. Wie vindt het niet leuk om soms te horen Wow dat was geweldig, dat klinkt als muziek in de oren. Complimentjes kun je geven op verschillende manieren. Even bellen, een facebookbericht of in een mooi gedicht. Het hoeft niet altijd overdreven te zijn. Een glimlach of een schouderklopje is ook goed voor het brein. Waarom het om gaat, en dat is hele punt: is dat je laat merken dat je het kunt. Een compliment geven is soms leuker dan er een te krijgen. Dat is toch veel leuker dan gewoon zwijgen…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel, ik wens je nog een gezellige donderdagavond toe met vriendelijke groeten van Walter.

Twelfth Sunday after Pentecost: Proper 15B

walterbotteldoorne:

Twaalfde zondag na Pinksteren: Juiste 15B
Proef en zie dat de Heer Is Good
1 Kings 2: 10-12; 3: 3-14 : Psalm 111 of Spreuken 9: 1-6 : Psalm 34: 9-14 : Efeziërs 5: 15-20 : Johannes 6: 51-58

Er is een benoemde tijd waarin we worden uitgenodigd onze kinderlijke denken weg te zetten en voeden zich met de wijsheid en Gods Woord. God spreekt door de wijsheid van Salomo roept naar ons:

“Kom, eet mijn eten
. en drinken wijn Ik heb gemengde
Laat je eenvoudige manieren en je zult leven;
. wandelen in de weg van inzicht “(Spreuken 9: 5-6)

Het leven is moeilijk. De weg is vaak moeilijk om te navigeren. Er is zo veel dingen te overwegen. Koning Salomo begreep dit. Wat als hij moest het volk regeren door zijn eigen wijsheid en talent? Zo bad hij:

En nu, HEERE, mijn God, u hebt uw knecht koning in de plaats van mijn vader David gemaakt, maar ik ben slechts een klein kind; Ik weet niet hoe om te gaan of te gaan. En Uw knecht is in het midden van de mensen die je hebt gekozen, een groot volk, zo talrijk dat ze niet kunnen worden geteld of geteld. Geven een inzicht in het achterhoofd om uw mensen te regeren, kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad dan Uw knecht; ? want wie kan dit uw groot volk te regeren “(1 Koningen 3: 7-9)

Niemand van ons heeft de wijsheid die we nodig hebben voor de uitdagingen van het leven. Wetende dat is een goede start. Wenden zich tot God om hulp is het juiste alternatief. Waarom hebben we moeten bewijzen dat we dingen kunnen doen alle door ons?

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid,
die handelen over een goed begrip,
zijn lof in der eeuwigheid. (Psalm 111: 10)

We zijn niet op onze eigen. God is met ons en zal ons helpen. Echter, de verleider vertelt ons dat we kunnen zijn als God en weet alle dingen. Hij deed dat in de hof van Eden en hij is nog steeds te vertellen dat leugen. Moeten we hem nog geloven?

Jezus is de enige die ons kan voorbereiden op de wereld te komen. De enige die gekwalificeerd is om ons voor te bereiden voor de volgende is Degene die van boven kwam. Jezus zei:

“Zeer waarlijk, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Mensenzoon en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Degenen die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven, en Ik zal hen doen opstaan ​​op de laatste dag; voor mijn vlees is ware voedsel en mijn bloed is ware drank. Degenen die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hen. Net als de levende Vader Mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, dus wie eet me zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel kwam, niet dat wat uw voorouders aten, en ze stierven. . Maar degene die dit brood eet zal eeuwig leven “(Johannes 6: 53-58)

Zijn we klaar voor het brood van de hemel? Het is een vrijelijk aan ons gegeven. Maar we moeten proeven. We moeten het proberen. We moeten het eten. De psalmist schreef:

Smaakt en ziet dat de Heer is goed,
gelukkig zijn degenen die op Hem betrouwen.
O vrezen de Heer , je zijn heiligen,
voor degenen die vrezen hem geen gebrek. (Psalm 34: 8-9)

Afgelopen zondag hebben we gesproken over de bruiloft van het Lam. Dat feest begint nu voor degenen die het geloof, die horen wat de Geest zegt tot de kerken. Het is tijd om te wandelen in de wegen van inzicht – Gods inzicht.

Originally posted on Preaching the New Lectionary:

Taste and See That the Lord Is Good

1 Kings 2:10-12; 3:3-14: Psalm 111  or Proverbs 9:1-6: Psalm 34:9-14: Ephesians 5:15-20: John 6:51-58

There is an appointed time when we are invited to put away our childish thinking and feed on the wisdom and Word of God. God, speaking through the wisdom of Solomon calls out to us:

“Come, eat my food
and drink the wine I have mixed.
Leave your simple ways and you will live;
walk in the way of insight.”  (Proverbs 9:5-6)

Life is difficult. The way is often hard to navigate. There is so many things to consider. King Solomon understood this. What if he had to govern the people by his own wisdom and talent? Thus, he prayed:

And now, O LORD my God, you have made your servant king in place of my father David, although I am only a…

View original 462 more words

Eleventh Sunday after Pentecost: Proper 14B

walterbotteldoorne:

Elfde zondag na Pinksteren: Juiste 14B
tafelBruiloftsfeest van het Lam
2 Samuel 18: 5-9, 15, 31-33 , Psalm 130 of 1 Koningen 19: 4-8 ; Psalm 34: 1-8 ; Efeziërs 4: 25-5: 2 ; Johannes 6:35, 41-51

Dit is de derde homilie van een trilogie van preken . We hebben besproken wat wonderbaarlijke voedingen van de Heer. Laten we nu een andere voeding die ze allemaal overtreft bespreken.

Elia leefde in een tijd van wanhoop. We lezen in de huidige Oude Testament les:

Elia ging een dag in de woestijn, en kwam, en zat onder een eenzame bezem boom. Hij vroeg dat hij zou sterven: “Het is genoeg; nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. “Toen ging hij onder de bezem boom en viel in slaap. Plotseling raakte een engel hem aan en zei tot hem: “Sta op en eet.” Hij keek, en er op zijn hoofd was een taart gebakken op hete stenen, en een kruik water. Hij at en dronk, en ging weer naar beneden. De Engel des HEEREN kwam er een tweede keer, raakte hem aan en zei: “Sta op en eet, anders zal de reis te veel voor u zijn.” Hij stond op, en aten en dronken; toen ging hij in de kracht van dat voedsel, veertig dagen en veertig nachten op de berg Horeb van God. (1 Koningen 19: 4-8)

Mijn vader had een gezegde: “Het is goedkoper om het voedsel wetsvoorstel dan de factuur van de dokter te betalen.” Ik geloof dat er veel waarheid in wat hij zei was. We moeten goed eten te houden onze kracht en gezondheid. Eten is een zeer sterke drug die zelfs van invloed op de manier waarop we voelen en denken. Elia voelde vervallen en depressief, maar hij kreeg een aantal goede raad: “. Sta op en eet” Brood is wel de Het helpt ondersteunen ons langs de weg “personeel van het leven.”.

Er is nog een brood dat ook ondersteunt ons. Het ondersteunt ons in dit leven en in het leven te komen. Dit brood is de “levende brood.” De persoon die het gaf die naam was en is dat levende brood genoemd. Zijn naam is Jezus en we dringend Zijn voedsel nodig.

Jezus zei tegen de mensen: “Ik ben het brood des levens. Wie bij mij komt zal nooit honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

Zoals in Elia’s dag, dus we leven in een tijd van wanhoop. Velen niet herkennen, zelfs christenen. Wanneer om rond te kijken. Dingen uit elkaar te vallen. Christenen worden vervolgd over de hele wereld, en ze beginnen om de hitte in Amerika voelen. Meer dan ooit moeten we op de kracht van onze God door gebed, vasten en de Heilige Communie te nemen. We worden geconfronteerd met monumentale opdrachten en wij de Here Jezus nodig hebt voor elke stap die we nemen. De stappen vooruit steeds moeilijker geworden. Zijn wij bereid? Elia was niet, maar God hem versterkt. God wil ons versterken. Hij wil ons voor te bereiden. Maar velen Hem negeren en sommige christenen zijn gewoon weg te lopen omdat ze om te trouwen met deze wereld.

Voor degenen die willen luisteren, voor degenen die Zijn roep horen, vandaag brief les omschrijft de voorbereiding die God verlangt. De apostel Paulus schrijft:

Zet van u weg al bitterheid en toorn en woede en ruzie en laster, samen met alle boosheid, en wees lief voor elkaar, barmhartig, vergevende elkander, zoals God in Christus u vergeven heeft. Daarom navolgers van God, als geliefde kinderen, en leven in de liefde, zoals Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons, een geurige aanbod en offer aan God. (Efeziërs 4: 25-5: 2)

Dit lijkt misschien een recept, maar de sleutel is in de liefde te leven. Laten we Gods liefde was over ons, waardoor genezing en het wegwassen van onze zonden en onrechtmatige verlangens.

Wat is dit feest voor die God vraagt ​​van ons voor te bereiden? Op het eiland Patmos, John kreeg een visioen van een andere voeding, door Jezus, dat was gewoon niet van deze wereld:

Toen hoorde ik wat leek op de stem van een grote schare zijn, als het geluid van vele wateren en als het geluid van machtige thunderpeals, roepende,

“Halleluja
Want de Heer onze God
, de Almachtige regeert.
Laten we ons verheugen en juichen
en geef hem de eer,
want de bruiloft des Lams is gekomen,
en zijn bruid heeft zich gereedgemaakt,
om haar het is verleend om te worden bekleed
met fijn linnen, helder en zuiver “-

voor de fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.

En de engel zeide tot mij: ‘Schrijf dit:. Gezegend zijn zij die worden uitgenodigd om het bruiloftsmaal van het Lam. “” Dat zijn ware woorden van God “En Hij zeide tot mij, (Openbaring 19: 6-9)

Originally posted on Preaching the New Lectionary:

tableMarriage Feast of the Lamb

2 Samuel 18:5-9, 15, 31-33; Psalm 130 or 1 Kings 19:4-8; Psalm 34:1-8; Ephesians 4:25-5:2; John 6:35, 41-51

This is the third homily of a trilogy of homilies. We have been discussing some miraculous feedings of the Lord. Now let us discuss another feeding which surpasses them all.

Elijah was living in a time of desperation. We read in today’s Old Testament lesson:

Elijah went a day’s journey into the wilderness, and came and sat down under a solitary broom tree. He asked that he might die: “It is enough; now, O LORD, take away my life, for I am no better than my ancestors.” Then he lay down under the broom tree and fell asleep. Suddenly an angel touched him and said to him, “Get up and eat.” He looked, and there at his head was a cake baked on hot…

View original 647 more words

Tenth Sunday after Pentecost: Proper 13B

walterbotteldoorne:

Tiende zondag na Pinksteren: Juiste 13B
breken van het broodDe mens leeft niet van brood alleen
2 Samuel 11: 26-12: 13a ; Psalm 51: 1-13 en Exodus 16: 2-4, 9-15 ; Psalm 78: 23-29 ; Efeziërs 4: 1-16 ; Johannes 6: 24-35

Dit is de tweede homilie in een trilogie van preken over Gods wonderbare spijziging. God had net bracht de kinderen van Israël uit Egypte met wonderbaarlijke, tekenen en wonderen, maar ze klaagde tegen Hem in de woestijn:

T hij ganse vergadering van de Israëlieten klaagden tegen Mozes en Aäron, in de woestijn. De Israëlieten zeide tot hen: “Als alleen hadden we gestorven waren door de hand des HEREN in het land Egypte, toen we gingen door de vleespotten en aten onze vullen van brood; voor u ons in deze woestijn gebracht om deze hele gemeente door den honger te doden. ”

Toen zei de HERE tegen Mozes: “Ik ga het brood uit den hemel regenen voor u, en elke dag het volk zal uitgaan, en verzamelen genoeg voor die dag. . Op die manier zal ik ze te testen, of ze mijn instructie of niet volgen “(Exodus 16: 2-4)

God voorziet wonderbaarlijke wijze onder buitengewone omstandigheden:

S o Hij gebood de wolken boven
en opende de deuren van de hemel.

Hij regende manna op hen te eten
en gaf hun graan uit de hemel.

Zodat stervelingen aten het brood van de engelen,
hij gaf hen voedsel genoeg. (Psalm 78: 23-25)

Helaas, we zijn mensen vaak klagen. We zoeken zijn bepalingen meer dan we Hem zoeken. We herinneren ons dat Satan verleiden Jezus in de woestijn:

De verzoeker kwam en zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God, beveel deze stenen broden. Worden ” Maar hij antwoordde: ‘Er staat geschreven:

“Men hoeft niet van brood alleen,
. maar van ieder woord dat komt uit de mond van God ‘”(Mattheüs 4: 3-4)

Nadat Jezus had voedde de vijfduizend vele ging op zoek naar Hem om te zien of hij hen opnieuw zou voeden:

Toen ze hem vonden aan de andere kant van de zee, zeiden zij tot hem: “Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?” Jezus antwoordde: ‘Zeer echt, ik zeg u, u op zoek bent voor mij, niet omdat je zag borden , maar omdat u uw buik vol van de broden aten. Werken niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat duurt voor het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. Want het is hem dat God de Vader, zijn zegel heeft ingesteld. ”

God weet dat wij nodig hebben van de bepalingen in dit leven. De vraag is: Hebben we Hem vertrouwen? En we Hem vertrouwen voor meer dan alleen eten? De mensen die hun buik vol hadden van de broden had meer moeite met het accepteren van de volheid van zijn bediening:

Zodat zij zeiden tot hem: “Wat teken ga je ons dan geven, zodat we het kunnen zien en geloven? Wat voor werk je uitvoert? Onze voorouders aten het manna in de woestijn; zoals het is geschreven, ‘Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten “(Johannes 6: 30-31).

Jezus antwoordde:

“Zeer echt, ik zeg u, het was niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gaf, maar het is mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Voor het brood van God is dat wat neerdaalt uit de hemel en leven geeft aan de wereld “(Johannes 6: 32-33).

“Ik ben het brood des levens. Wie bij mij komt zal nooit honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. “(Johannes 6:35)

Zijn we op zoek naar het brood des levens? Jezus is het brood des levens. Zijn bepalingen zijn eeuwig. Veel van de hedendaagse christenen Hem te zien alleen als een wereldse provider. Ze concentreren zich op tijdelijke bepalingen, zich niet realiserend dat de wereld zoals wij die kennen binnenkort weg zal passeren. Jezus op zoek naar de verkeerde redenen is verwant aan Hem niet zoeken op alle.

Om de volheid van Jezus te begrijpen moeten we eerst begrijpen de enorme omvang van zijn offer. Hij gaf zijn positie in de hemel. Hij kwam om zondaren te zoeken. Hij toonde onvoorwaardelijke liefde voor iedereen en Hij stierf een wrede dood aan het kruis. Hij betaalde het ultieme offer voor de zonde, zodat in Hem, kunnen we de gerechtigheid van God te worden.

In het licht van zijn grote liefde en opoffering, hoe kunnen we gewoon op zoek naar tijdelijke dingen? Hoe kunnen we de tijdelijke dingen aan Jezus, de grote parel van grote prijs te vergelijken? Hoe kunnen we vergelijken met dat wat weg is voorbij aan dat wat eeuwig is? Onze korte, wereldse bestaan ​​is uiteindelijk onbelangrijk om de uitgaven een eeuwigheid met God?

Toch, hoe we ons leven doorbrengen hier op aarde is niet onbelangrijk voor God. Hij heeft ons geschapen naar Zijn eigen beeld en ons keuzevrijheid. Moeten we ervoor kiezen om Zijn liefde te accepteren of niet? Een korte eenzijdig gezichtspunt komt nog kort als we binnenkort geconfronteerd met de Oude van Dagen. Wat zal onze erfenis zijn?

Originally posted on Preaching the New Lectionary:

breaking of breadMan Does Not Live by Bread Alone

2 Samuel 11:26-12:13a; Psalm 51:1-13 orExodus 16:2-4, 9-15; Psalm 78:23-29; Ephesians 4:1-16; John 6:24-35

This is the second homily in a trilogy of homilies on God’s miraculous feeding. God had just brought the children of Israel out of Egypt with miraculous, signs and wonders, but they complained against Him in the wilderness:

The whole congregation of the Israelites complained against Moses and Aaron in the wilderness. The Israelites said to them, “If only we had died by the hand of the LORD in the land of Egypt, when we sat by the fleshpots and ate our fill of bread; for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger.”

Then the LORD said to Moses, “I am going to rain bread from heaven for you, and each day the people shall…

View original 654 more words

Ninth Sunday after Pentecost: Proper 12B

Originally posted on Preaching the New Lectionary:

The Generosity of God: Giving from the Heart

2 Samuel 11:1-15; Psalm 14 or2 Kings 4:42-44; Psalm 145: 10-19; Ephesians 3:14-21; John 6:1-21

Today we begin a trilogy of three Sunday homilies that, together, form a single homily. However, each one has a message in itself. Let us begin today by comparing two miraculous feedings – the first one from the Old Testament Reading:

A man came from Baal-shalishah, bringing food from the first fruits to the man of God: twenty loaves of barley and fresh ears of grain in his sack. Elisha said, “Give it to the people and let them eat.” But his servant said, “How can I set this before a hundred people?” So he repeated, “Give it to the people and let them eat, for thus says the LORD, `They shall eat and have some left.'” He set it before them, they…

View original 739 more words

Featured Image -- 337

Gebed: “Oh Heilig Hoofd van Jezus, zetel van de goddelijke Wijsheid”

Originally posted on Teresa Higginson:

http://www.teresahigginson.wordpress.com

O Heilig Hoofd van Jezus, zetel van de goddelijke Wijsheid, Gij hebt het Heilig Hart bij al zijn wensen en aandoeningen geleid, bewogen en beheerst; geef mij ook mijn gedachten, woorden en werken in en beheers die.Wees, zoals U beloofd hebt, het heilsmiddel tegen de grote rampen van onze tijd: de geestelijke hoogmoed en de ontrouw aan God.Wij bezweren U bij uw lijden, bij de doornenkroon die uw voorhoofd verscheurde, bij de slagen, bij uw Bloed, bij de beledigingen U aangedaan, en ook bij de liefde die het Onbevlekte Hart van Maria, uw heilige Moeder, voor U had. O, mocht U toch aanbeden, geëerd en verheerlijkt worden, en dat zo spoedig mogelijk en op de meest volmaakte manier en zo algemeen als het in overeenstemming met de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid maar mogelijk is.Dit vragen wij U voor de glorie van God, in het belang…

View original 31 more words

Eerbied…

https://greetjehornstra.wordpress.com/2015/07/03/eerbied/
Eerbied…powerpoint Greetje.
Wens je een aangename zondag toe Greetje, bedankt voor het prachtig werkje van jou “Eerbied” Met heel mooie muziek en prachtige beeldverwerking van jou, waar je een eerbiedwaardig gedichtje heb tussen gezet van Ben van Klinken…Al lijkt het slechts een woord eerbied. Maar het is één waarvan ik geniet. Eerbied voor letterlijk alles in het leven. Dat is het mooiste dat je weg kan geven. Al is eerbied slechts een uitdrukking in taal. Het omvat het wezenlijke van het leven helemaal. Niet slechts een aantal letters gespaard. Eerbied is zoveel meer waard. Eerbied is een kijk op jouw omgeving. Het is een uiting van je eigen beleving. Door eerbied op te brengen voor het bestaan. Biedt jij een voorwaarde om verder te gaan. Het hebben van eerbied, werkt aan twee zijden. Het zal naar jou toe ook tot eerbied leiden. Dus biedt voor alles de nodige eerbied aan. Dan brengt uiteindelijk alle onrecht tot staan…Prachtwerkje Greetje proficiat en dank je wel, ik wens je nog een gezellige zondag toe met vriendelijke groeten van Walter.